PIミトン+2 (Piety Mitts +2) Ex Rare
種類両手 種族全種
95
Lv99
Job---------------------
HP+62 MP+54 STR+11 DEX+33 VIT+30 AGI+10 INT+24 MND+38 CHR+24 命中+28 攻+48 魔命+28 回避+32 魔回避+47 魔防+4 神聖魔法スキル+24 弱体魔法スキル+24 ヘイスト+3% 敵対心-8 バニシュの対不死生物+25 <ItemLevel:119>
競売出品 ×  宅配 ×  店売り × 
入手方法