VSグリーヴ+2 (Vishap Greaves +2) Ex Rare
種類両足 種族全種
89
Lv99
Job---------------------
HP+37 STR+25 DEX+22 VIT+20 AGI+37 MND+15 CHR+31 命中+36 攻+20 回避+72 魔回避+85 魔防+2 ヘイスト+3% 全ジャンプ命中+20 全ジャンプ攻撃力+24% コンビネーション:命中+ 飛命+ 魔命+ <ItemLevel:119>
競売出品 ×  宅配 ×  店売り × 
入手方法