PIミトン+3 (Piety Mitts +3) Ex Rare
種類両手 種族全種
105
Lv99
Job---------------------
HP+72 MP+64 STR+16 DEX+38 VIT+35 AGI+15 INT+29 MND+43 CHR+29 命中+38 攻+63 魔命+38 回避+42 魔回避+57 魔防+5 神聖魔法スキル+26 弱体魔法スキル+26 ヘイスト+3% 敵対心-9 バニシュの対不死生物+30 <ItemLevel:119>
競売出品 ×  宅配 ×  店売り × 
入手方法