PIミトン+1 (Piety Mitts +1) Ex Rare
種類両手 種族全種
85
Lv99
Job---------------------
HP+52 MP+44 STR+6 DEX+28 VIT+25 AGI+5 INT+19 MND+33 CHR+19 回避+22 魔回避+37 魔防+3 神聖魔法スキル+22 弱体魔法スキル+22 ヘイスト+3% 敵対心-7 バニシュの対不死生物+20 <ItemLevel:119>
競売出品 ×  宅配 ×  店売り × 
入手方法